မေရာက္ျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္လဲ ၾကာသြားလို႔

မေရာက္ျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္လဲ ၾကာသြားလို႔  လည္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ကို အရမ္းအားနာမိပါတယ္ ေတာင္းလဲ ေတာင္ကန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ

No comments: